OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL / POMAGANIE WZMACNIA POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:POMAGANIE WZMACNIA;:.


[Rozmiar: 33365 bajtów]

POMAGANIE WZMACNIA


           Wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych na rynku pracy w gminie Szaflary” - pod taką nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w lipcu 2008 r. przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program był wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Podstawowym celem projektu było zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie psychospołeczne osób bezrobotnych, będących klientami GOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program skierowany był do osób zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie pracujących, znajdujących się w okresie aktywności zawodowej, w szczególności o niskich lub zdeaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, zajmujących się opieką nad dziećmi utrudniającą możliwość aktywizacji zawodowej. Pierwszym i podstawowym krokiem we wdrażaniu projektu było przeprowadzenie rekrutacji uczestników do programu. W celu wyłonienia pięcioosobowej grupy zostały podjęte następujące działania: upowszechnienie informacji o realizacji i warunkach uczestnictwa w projekcie poprzez plakaty informacyjne oraz osobisty i telefoniczny kontakt z beneficjentami, a także przeprowadzenie rozmów pracowników socjalnych z osobami wyrażającymi chęć uczestnictwa w zaplanowanych działaniach. Osoby zakwalifikowane (pięć kobiet z Gminy Szaflary) podpisały z pracownikiem socjalnym kontrakty socjalne (umowy pisemne określające warunki udziału w projekcie). W ramach działań w pierwszej kolejności zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne) obejmujące naukę odkrywania własnych umiejętności i możliwości, metody i sposoby poszukiwania pracy, pokonywanie barier - siła pozytywnego myślenia, zasady i techniki pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy z potencjalnym pracodawcą (autoprezentacja). Odbywały się one w dniach 15 – 19 września 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Szaflarach pn. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”. Następnym zadaniem, jakiego podjęły się uczestniczki programu, było wykonanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Ostatnim zorganizowanym w ramach projektu szkoleniem był kurs obsługi kasy fiskalnej, który odbył się w dniach 15-17 października br. Uczestniczki programu zostały objęte wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych, umożliwiających im aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań. Każde działanie zostało zakończone uzyskaniem zaświadczeń, opinii oraz świadectw ukończenia kursu. Zdobyte umiejętności umożliwią uczestniczkom projektu aktywne wejście na rynek pracy. Należy tu mocno podkreślić wspaniałą postawę wszystkich kobiet biorących udział w projekcie. Wykazały się nie tylko zaangażowaniem, odpowiedzialnością i prawdziwą chęcią, ale także gotowością do zmiany swojej sytuacji życiowej.
       Mamy nadzieję, że zarówno ich aktywny udział w projekcie, jak i pełna poświęcenia praca całego zespołu realizującego projekt przyniesie pożądany efekt.

AK

[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]