OFICJALNA STRONA INTERNETOWA GMINY SZAFLARY
GMINA SZAFLARY
             

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

.:MENU:.

- AKTUALNOŚCI
- URZĄD GMINY
- KULTURA I SZTUKA
- SOŁECTWA
- SZKOŁY
- KONKURSY
- GOSPODARKA
- ORGANIZACJE
- TURYSTYKA
- SPORT
- HISTORIA
- PARAFIE
- ZDJĘCIA
- MAPY

.:FOTO:.

TATRY ZIMĄ

.:KALENDARZ:.

PORTAL /SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI POLSKA / MAŁOPOLSKIE / NOWOTARSKI

.:SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI:.

SPOTKANIE WŁADZ ZE STANEM NAUCZYCIELSKIM i RODZICAMI
Z GMINY SZAFLARY NA COROCZNEJ NARADZIE POŚWIĘCONEJ NAUCZANIU I WYCHOWANIU DZIECI.
     Tradycyjnie, corocznie we wrześniu, od 2002 roku w Gminie Szaflary jest organizowane przez wójta gminy – Stanisława Ślimaka spotkanie wszystkich nauczycieli z gminnych szkół oraz oddelegowanych rodziców z przedstawicielami organu nadzorującego i prowadzącego. Na każdej z tych narad zaproszeni goście, autorytety w zakresie wychowania wygłaszają referaty, mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności wychowawczych u nauczycieli i u rodziców. W dniu 23 września bieżącego roku w sali obrad tutejszej gminy zebrało się ok. 150 osób. Wójt przedstawił bogaty porządek narady, który obejmował pożegnanie dyrektorów odchodzących na emeryturę, wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, wykład Ks. Prof. dr hab. Janusza Mastalskiego, analizę wyników sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych, uzyskanych przez uczniów gminnych szkół, ogłoszenie listy konkursów gminnych i zawodów sportowych oraz informacje o inwestycjach realizowanych przez samorząd. Na wstępie wójt gminy Stanisław Ślimak odczytał teksty podziękowań w imieniu władz samorządowych i wręczył Nagrody Wójta Gminy Szaflary byłym dyrektorom, od 1 września 2008 roku przebywającym na emeryturze: Pani Zofii Strama – dyrektorowi ZSPiG w Maruszynie Dolnej i Panu Grzegorzowi Stolarczykowi – dyrektorowi ZSPiG w Bańskiej Niżnej. Pan wójt dziękował dyrektorom za czas kierowania szkołami, za wytrwałość, za pracę w zakresie przywrócenia Patronów szkołom, za budowę, rozbudowę i modernizację szkół, za wzorową pracę z dziećmi i za czytelną współpracę z nauczycielami i rodzicami. Dziękował za wszystkie nowatorskie konkursy oraz za publikacje o środowisku. Aktualnie dyrektorem w Maruszynie Dolnej jest Pan Jan Królczyk, a dyrektorem w Bańskiej Niżnej Pani Jolanta Stolarczyk.
     Dyrektor Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Paweł Mucha w asyście wójta gminy i pani wizytator Alicji Sienkowiec wręczył akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego paniom: Bożenie Janczy, Dorocie Sikoń, Irenie Topór, Małgorzacie Koper, Annie Łachut.
    Następnie zebrani wysłuchali wspaniałego wykładu na temat pogarszania się stanu zdrowia fizycznego i psychicznego współczesnej młodzieży oraz o konsekwencjach wynikających z tego stanu rzeczy w zakresie wyników kształcenia i wychowania pt. „Nauka i wychowanie jako obowiązek: ucznia, nauczyciela, rodziców i opiekunów oraz samorządu lokalnego w okresie przemian ustrojowych i walki o wysoki poziom polskiego szkolnictwa”. Wykładowca dal szereg wskazówek nauczycielom dotyczących pracy z uczniami mającymi kłopoty ze skupieniem uwagi oraz z tymi, którzy w różny sposób ( najczęściej niekonwencjonalny) próbują zwrócić na siebie uwagę. Zachęcał nauczycieli do słuchania uczniów oraz do rozmowy z nimi. Wszyscy słuchacze z zapartym tchem wysłuchali godzinnego wykładu Ks. Profesora. Jego autentyzm był tak duży, że nie było dyskusji, ale były wielokrotne, nie kończące się brawa. Był to wspaniały pokarm dla ducha i mnóstwo wskazówek jak pracować i jak wychowywać, by mieć stały kontakt z dzieckiem, czy też z młodzieńcem. Ks. Profesor stawał w obronie nauczycieli, których praca jest bardzo ciężka, a ostatnio prawie wszyscy za wszystko obarczają nauczycieli. Po przerwie dającej możliwość odpoczynku i skorzystania z możliwości wypicia kawy czy herbaty oraz poczęstowania się ciastkiem Pani wizytator przedstawiła prezentację analizy wyników uczniów na sprawdzianie i egzaminach gimnazjalnych w Gminie Szaflary. Podsumowując stwierdziła, że wyniki z roku na rok są coraz lepsze, ale w wielu zakresach szkoły mają jeszcze wiele do udoskonalenia. Zachęcała rady pedagogiczne szkół do wnikliwej analizy wyników na swoim terenie i do formułowania wniosków wynikających z tej analizy. Dyrektorzy szkół przedstawili terminarze gminnych konkursów i zawodów sportowych organizowanych w szkołach. Konkursy mają już swoją historię i obejmują uczniów gminy, dwa z nich są konkursami miedzy powiatowymi, jeden jest konkursem ogólnopolskim, a jeden rejonowym.

Oto wykaz konkursów i ich organizatorów:
Konkursy wiedzy:
Międzypowiatowy Konkurs „Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich” ( połączony z konkursem plastycznym ) – SP Bór,
1. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – ZSPiG w Maruszynie Dolnej,
2. Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas 1 – 3 - ZSPiG w Szaflarach,
3. Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjalistów –ZSPiG w Bańskiej Wyżnej,
4. Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II (połączony z konkursem plastycznym) -– ZSPiG w Maruszynie Dolnej.
5. Turniej Ekonomiczny – ZSPiG w Bańskiej Niżnej.

Konkursy artystyczne:
1. Gminny Konkurs Recytatorsko – Gawędziarski im. Andrzeja Kudasika i Bogdana Werona – ZSPiG w Skrzypnem,
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kto tu rządzi?” – ZSPiG w Bańskiej Niżnej,
3. Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski im. Augustyna Suskiego „Strofy o Ojczyźnie” – ZSPiG w Szaflarach,
4. Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej – ZSPiG w Bańskiej Niżnej.

Zawody sportowe:
1. Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych - ZSPiG w Bańskiej Wyżnej,
2. Gminny Turniej Minikoszykówki – dziewczęta - ZSPiG w Bańskiej Niżnej,
3. Gminny Turniej Minikoszykówki – chłopcy - ZSPiG w Bańskiej Niżnej,
4. Gminny Turniej Piłki Ręcznej (dz. i chł.)- ZSPiG w Szaflarach,
5. Gminny Turniej Piłki Siatkowej (dziewczęta) - ZSPiG w Zaskalu,
6. Gminny Turniej Piłki Siatkowej (chłopcy) - ZSPiG w Zaskalu.

    Pan wójt poinformował zebranych, że samorząd aktualnie rozpoczął dwie inwestycje oświatowe, a są nimi: budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Maruszynie Dolnej i w Zaskalu. Są to inwestycje drogie, ale zapewne wpłyną na poprawę kondycji fizycznej uczniów i stworzą warunki do organizacji zajęć pozalekcyjnych.
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Paweł Mucha podziękował wójtowi gminy za zaproszenie na naradę. Podziękował samorządowcom za wkład w budowę, rozbudowę i remonty infrastruktury oświatowej. Podziękował w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom za pracę i prosił ich o zachowanie zimnej krwi, bo najważniejsze jest dobro dzieci. Na zakończenie wójt podziękował zaproszonym gościom za przybycie i za przekazane informacje oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tej narady.

Zbigniew Strama
Inspektor ds. Oświaty

Fotogafie Stanisław Peciak
[URZĄD GMINY]  [KULTURA I SZTUKA]  [SOŁECTWA]  [SZKOŁY]  [GOSPODARKA]  [ORGANIZACJE]  [TURYSTYKA]  [SPORT]  [HISTORIA]  [PARAFIE]  [ZDJĘCIA]  [MAPY]